Samlet tjekliste

Få fuld adgang til hele TILBYGNING.nu

Fuld adgang til TILBYGNING.nu i 6 måneder for 349 kr.


Har du allerede købt adgang? log ind her:

Dig:

 • Begynd så småt at forhold dig til processen og dan dig det første overblik.

Byggerådgiver:

 • Ikke på banen endnu.

Dig:

 • Afklar dine vigtigste boligmæssige behov, uden at se løsninger endnu.
 • Nedskriv behov, ønsker og krav – så har du et ”byggeprogram”.

Byggerådgiver:

 • Ikke på banen endnu.

Dig:

 • Find ud af hvor mange penge du vil bruge på projektet, overordnet set.
 • Start et byggebudget op og indskriv de tal du p.t. kender og forventer.

Byggerådgiver:

 • Ikke på banen endnu.

Dig:

 • Afklar med dig selv hvornår du ønsker at få udført tilbygningen optimalt set.

Byggerådgiver:

 • Ikke på banen endnu.

Dig:

 • Tjek om tinglyste servitutter indeholder formuleringer med relevans for byggeprojektet.
 • Tjek også grundejerforeningens (eventuelle) regler for bebyggelse.
 • Omregistrer din kælder i BBR-registeret, såfremt den fejlagtigt står til at være ”høj”.
 • Få styr på hvor meget der må bygges på din grund (eller vent, og lad byggerådgiveren sørge for det i forbindelse med arbejdsmøde og skitseforslag).

Byggerådgiver:

 • Ikke på banen endnu. Men det vil være byggerådgiveren der tjekker det meste af lovgivningen. 

Dig:

 • Tænk (evt.) over egne idéer.

Byggerådgiver:

 • Ikke på banen endnu.

Dig:

 • Undersøg mulige byggerådgivere og tag første kontakt via telefon/mail.
 • Møde med byggerådgiver aftalt.

Byggerådgiver:

 • Indledende uforpligtende telefonsamtale/mails.

Dig:

 • Bestil arbejdsmøde.
 • Deltag i arbejdsmøde.
 • Meld din økonomiske ramme ud til byggerådgiveren på arbejdsmødet.
 • Tjek servitutter og grundejerforenings regler som nævnt tidligere
 • Find evt. tegninger af eksisterende bygninger frem hvis de ikke ligger online
 • Vurdér om byggerådgiveren er den rette for dig og projektet.
 • Vurdér om byggerådgiverens allerførste vurdering af projektøkonomien er attraktiv.
 • Vurdér om du har fået ny viden omkring fx lovgivningsmæssige begrænsninger som umuliggør projektet.
 • Afgør om der er styr på afstand til skel og højder (evt. bestiller evt. landmåler til kontrolopmåling).
 • Bestil evt. geotekniker til jordbundsundersøgelser.

Byggerådgiver:

 • Finder tegninger af eksisterende bygning frem online.
 • Tjekker overordnet lovgivning (bygningsreglement, lokalplan, om huset er bevaringsværdigt m.v.)
 • Tjekker placering af evt. gasmåler/-rør samt kloakbrønde/-rør.
 • Tjekker din ejendoms BBR-meddelelse for at have styr på arealer, på om kælder er fejlregistreret i forhold til lofthøjde, og for om der måtte være uregistrerede småbygninger på matriklen.
 • Deltager i arbejdsmøde og giver dig svar, idéer og overblik.
 • Afventer respons fra dig.

Dig:

 • Bestil et skitseforslag hos byggerådgiveren og brief vedkommende med evt. nye input.
 • Vurdér om skitseforslaget er attraktivt. Giver feedback til byggerådgiveren.
 • Tag skitseforslaget med i banken og afklarer finansieringen overordnet.
 • Få omregistreret din kælder hvis den fejlagtigt er registreret som ”høj”

Byggerådgiver:

 • Fremskaffer gamle tegninger og andre nødvendige informationer om huset.
 • Får endeligt styr på relevante regler og geometri (højder/afstande).
 • Idéudvikler og illustrerer et realisérbart forslag til løsning af opgaven.
 • Beregner et vejledende estimat over de forventelige håndværkerudgifter (evt. samlet budget).
 • Giver dig et tilbud på sin egen indsats i resten af forløbet.
 • Reviderer evt. skitserne på baggrund af din feedback.
 • Afventer din stillingtagen til skitseforslaget. 

Dig:

 • Tjek at de gamle tegninger er retvisende (alternativt få foretaget kontrolopmåling).
 • Bestil byggerådgiveren til at udforme de nødvendige tegninger til ansøgning om byggetilladelse.
 • Få eventuel godkendelse fra grundejerforening.
 • Forsyn evt. byggerådgiveren med mål på skure m.v. der ønskes lovliggjort.
 • Kommentér ændringsforslag til de foreløbige tegninger byggerådgiveren sender til dig.
 • Upload eventuelt selv tegningerne til Bygogmiljø.dk.

Byggerådgiver:

 • Tegner de nødvendige tegninger, i første omgang som udkast til din kommentering.
 • Sikrer at alle regler overholdes, eller at der formuleres begrundet ansøgning om dispensation.
 • Beregner bebyggelsesprocent og indskriver det på en af tegningerne.
 • Færdiggør og sender dig de endelige tegninger.
 • Uploader eventuelt tegningerne til Bygogmiljø.dk.

Dig:

 • Overvej om du vil gå videre med arbejdstegningerne mens du venter på byggetilladelsen.
 • Overvej om du vil orientere naboerne om det kommende projekt.
 • Hold øje med eventuel kommunikation fra kommunen.
 • Tjek hvad der står i byggetilladelsen når den kommer.
 • Betal gebyr til kommunen for byggetilladelsen.

Byggerådgiver:

 • Holder øje med eventuel kommunikation fra kommunen.
 • Tjekker hvad der står i byggetilladelsen når den kommer.
Harmonikaindhold

Dig:

 • Vælg hovedentreprise (sandsynligvis).

Byggerådgiver:

 • Rådgiver om entrepriseform.

Dig:

 • Giv byggerådgiveren dine forhåndsønsker til materialer.
 • Godkend byggerådgiverens forslag til materialer.

Byggerådgiveren:

 • Udformer de nødvendige tegninger, beregninger og beskrivelser, så alle relevante krav bliver indarbejdet i dokumenterne.
 • Udfører varmetabsberegning.
 • Sørger for, at der er forudset så mange byggetekniske forhold som muligt.
 • Gennemlæser byggetilladelsen og indarbejder eventuelle vilkår i projektet.
 • Samarbejder med eksterne parter (ingeniør, landinspektør, geotekniker).

Dig:

 • Afklar hvordan du ønsker at køkkenet skal leveres, monteres og tilsluttes.
 • Kontakt evt. køkkenfirma og afklar detaljerne i køkkenløsningerne.
 • Vær sikker på, at grænsefladerne mellem køkkenfirma og hovedentreprenør er klarlagt i udbudsmaterialet.
 • Send køkkenfirmaets tegning til byggerådgiveren.

Byggerådgiver:

 • Vejleder evt. om valg af køkkenfirma og materialer i køkkenet.
 • Sikrer at der er klarhed om grænseflader mellem køkkenfirma og hovedentreprenør.
 • Medtager køkkenfirmaets tegning som del af udbudsmaterialet.

Dig:

 • Afklar din egen rolle under udførelsen (omfanget af evt. gør det selv-arbejde).
 • Afklar projektets start- og slutdato.
 • Overvej hvilke ”særpriser” (mulige til-/fravalg) du ønsker oplistet på tilbudslisten.
 • Vælg hvem der skal være kontaktperson for håndværkere der ønsker at besigtige huset inden tilbudsgivning.
 • Tjek af AB Forbruger er indskrevet i udbudsmaterialet.

Tjek, at udbudsmaterialet tager højde for dine pligter som bygherre:

 • Sikkerhed og sundhed på byggepladsen.
 • Museumsloven.
 • Håndtering af miljøskadeligt byggeaffald.

Byggerådgiver:

 • Sørger for, at de nævnte vilkår og betingelser indgår i det samlede udbudsmateriale.
 • Opsamler og klargør det samlede udbudsmateriale i overskuelig form.

Dig:

 • Find ud af om du (eller dit netværk) kan anbefale 1-3 hovedentreprenører.
 • Kig nærmere på de hovedentreprenører som byggerådgiveren nævner.
 • Vælg de tre hovedentreprenører du ønsker bud fra.
 • Bliv kontaktet af de bydende og aftal besigtigelse af huset.
 • Åben døren og vis rundt på besigtigelserne.
 • Send håndværkernes eventuelle spørgsmål og dine svar til byggerådgiveren.
 • Tjek byggetilladelsen.

Byggerådgiver:

 • Nævner 2-4 mulige hovedentreprenører.
 • Kigger nærmere på de hovedentreprenører som du nævner.
 • Hjælper med at vejlede i dit valg af hvem der skal byde.
 • Undersøger om de udvalgte er interesseret i at byde på opgaven.
 • Sender udbudsmaterialet til dem.
 • Besvarer håndværkernes eventuelle spørgsmål.
 • Eventuelle spørgsmål til ingeniørprojektet formidles videre til ingeniør.
 • Opsamler alle indkomne spørgsmål/svar og udsender rettelsesblad til alle bydende.

Dig:

 • Kig tilbuddene igennem og vurdér om et eller flere tilbud er attraktivt.
 • Overvej om du ønsker tilkøb eller fravalg i projektomfanget.
 • Overvej om du ønsker et projektmøde med en (eller flere) af de bydende.

Byggerådgiver:

 • Modtager og kontroller de indkomne tilbud.
 • Sender alle tilbud til dig, vedlagt en vurdering af prisniveau og eventuelle forbehold.
 • Deltager evt. i projektmøde.

Dig:

 • Afklarer finansieringen med bank/realkreditinstitut.

Byggerådgiver:

Dig:

 • Gennemlæs og godkend byggerådgiverens udkast til entreprisekontrakt.
 • Kontroller at byggetilladelsen er modtaget og eventuelle vilkår indarbejdet i projektet.
 • Underskriv entreprisekontrakten.

Byggerådgiver:

 • Formulerer udkast til entreprisekontrakt.
 • Sender din godkendte entreprisekontrakt til underskrift hos entreprenøren.
 • Sender entreprenørens underskrevne kontrakt til underskrift hos dig.

Dig:

 • Tegn allrisk forsikring og orienter dit forsikringsselskab om projektet.
 • Stil økonomisk sikkerhedsstillelse til entreprenøren.
 • Kontroller at du har modtaget entreprenørens økonomiske sikkerhedsstillelse.
 • Kontroller at du har modtaget dokumentation for entreprenørens ansvarsforsikring.
 • Hold opstartmøde med entreprenør (og evt. byggerådgiver).
 • Afklar hvordan hverdagen skal fungere mens byggeriet står på.
 • Orienter evt. naboerne.
 • Anmeld byggeriets opstart til kommunen via Bygogmiljø.dk.
 • Nærlæs byggetilladelse og se om der er noget særligt kommunen kræver.
 • Tag en række fotos af hus, have og fortov inden byggeriet går i gang.

Byggerådgiver:

 • Deltager evt. i opstartmøde.

Dig:

 • Aftal omfanget af tilsyn og opfølgning med byggerådgiveren.
 • Tag stilling til diverse små spørgsmål fra håndværkerne (fx endelig placering af el).
 • Godkend og betaler håndværkernes regninger.
 • Tag stilling til uforudseelige forhold og eventuelle ekstraregninger fra håndværkerne.
 • Mind hovedentreprenøren om, at der hele tiden skal være styr på afleveringsdatoen og at datoen måske skal rykkes hvis ekstraarbejde kræver mere tid end oprindeligt planlagt.
 • Få varslet dagbøder jf. kontrakten overfor hovedentreprenøren så snart du bliver bekymret for om tidsplanen kan overholdes.
 • Tag løbende fotos af arbejdet.
 • Vær sikker på, at allriskforsikringens slutdato udsættes hvis byggeriet forsinkes.

Byggerådgiver:

 • Udfører det I har aftalt, fx tilsynsbesøg, vurdering af håndværkernes regninger og besvarelse af løbende spørgsmål.

Dig:

 • Forhør dig hos hovedentreprenøren om de er færdige og klar til afleveringsforretning på den gældende afleveringsdato.
 • Aftal at mødes til afleveringsforretning på dagen.
 • Aftal med byggerådgiveren at mødes til mangelgennemgang og afleveringsforretning på dagen.
 • Deltag i mangelgennemgang og afleveringsforretning.

Byggerådgiver:

 • Deltager i mangelgennemgang og afleveringsforretning.
 • Udformer afleveringsprotokol til din og hovedentreprenørens underskrift.

Dig:

 • Indsend færdigmelding til kommunen via Bygogmiljø.dk.
 • Sørg for at allriskforsikringen udløber.
 • Giv hovedentreprenøren feedback.
 • Tjek at kommunens ibrugtagningstilladelse er modtaget.
 • Følg op på, at din sikkerhedsstillelse annulleres.
 • Hold øje med om der dukker revner eller andre mulige fejl op.
 • Reklamér til hovedentreprenøren hvis der er noget at klage over.
 • Nyd det nye!
 • Hold 1-års gennemgang med hovedentreprenøren.

Byggerådgiver:

 • Evt. rådgivning i tilfælde af opståede fejl og skader.

Vær med til at gøre siden endnu bedre...

Vi vil så gerne høre fra dig! Send os meget gerne ris og ros, egne erfaringer og forslag til forbedringer.