FAKTA: Afstandsregler

FAKTA: Afstandsregler

Forklaret på 30 sek.

Hvor står reglerne for hvor tæt du må bygge på skel?

  • Generelle afstandsregler er formuleret i Bygningsreglementet (BR18) §177-183.
  • Andre afstandsregler kan være formuleret i en lokalplan eller servitut. Så tjek altid om der gælder en lokalplan eller servitut for din matrikel.
  • Endvidere kan der gælde særlige afstandsregler hvis din matrikel ligger indenfor reglerne for afstand til strand, skov, fortidsminder, kirker m.v. Dette kan du fx. tjekke på Planinfo.dk

Bygningsreglementets regler om afstand

  • Helårsbeboelse: Skal holdes mindst 2,5 m fra skel mod nabo eller sti.
  • Sekundær bebyggelse ved enfamiliehuse (carport, udhus, drivhus etc.): Må gerne ligge direkte i skel, men max. 12 m i alt for alle sekundære bygninger nærmere skel end 2,5 m. Max. højde 2,5 m. Integrerede carporte/garager/udhuse skal dog holdes 2,5 m fra naboskel (integreret = under samme tag som beboelsesbygningen).
  • Sommerhus, beboelsesarealer: 5,0 m fra naboskel.
  • Sekundær bebyggelse i sommerhusområder: Må gerne placeres fra 2,5-5,0 m fra naboskel, men max. 12 m længde i alt. Højde max. 2,5 m.

Mod skel mod vej gælder ingen vandrette afstandskrav, hverken ved enfamiliehuse eller sommerhuse, så her skal kommunen i princippet anlægge en helhedsvurdering. Dog gælder skrå højdegrænseplan mod vej (og mod nabo og sti), som nævnt nedenfor.

Skrå højdegrænseplaner

Ud over de vandrette afstandskrav gælder også forskellige såkaldte “skrå højdegrænseplaner”, som også kan have betydning for hvor tæt på skel mod nabo, stil eller vej du må bygge.

Enfamiliehuse: Mod nabo eller sti må ingen del af en bygning være højere end 1,4 x afstanden til skel. Kviste og gavltrekanter af sædvanligt omfang må dog gerne overskride det skrå højdegrænseplan. Dette krav gælder ikke sommerhuse.

Det skrå højdegrænseplan mod nabo eller sti er defineret som 1,4 x afstanden til skel, dog max. 2,5 m højde indenfor 2,5 m afstand til naboskel. Kvist og gavltrekant af sædvanlig størrelse må gerne overskride det skrå højdegrænseplan. Med grønt er her markeret gavltrekant, så det er en lovlig overskridelse.  Vandret gælder generelt en max. højde på 8,5 m, så det er det vandrette højdegrænseplan. 

Mod vej er det skrå højdegrænseplan 0,4 x afstanden til modstående vejlinje ved enfamiliehuse, så det er et højdegrænseplan med en lidt lavere hældning. Ved sommerhuse gælder et højdegrænseplan mod vej defineret som 1,0 x afstanden til skel på egen grund (BR18 §178).

Det skrå højdegrænseplan mod vej er defineret som 0,4 x afstanden til modstående vejlinje (ved enfamiliehuse). Også her må gavltrekanter gerne overskride planet, som vist her med grønt. 

Her er det mere end gavltrekanten der overskrider højdegrænseplanet, det er også facaden. Så dette er ikke lovligt. 

For garager og carporte er det skrå højdegrænseplan mod vej 0,25 x afstanden til modstående vejlinje (§180 stk. 3). Så hvis vejen er 10 m bred, må carporten være 2,5 m høj i vejskel. 

Rør og installationer i jorden

Vær i øvrigt også opmærksom på, at der gælder særlige regler for afstand til fx en nedgravet faskine (dræn til nedsivning af regnvand). Beboelse skal helst placeres mindst 5 m fra faskinen. Faskiner kan ofte ses indtegnet på ældre tegninger, som du kan finde på Weblager.dk, Filarkiv.dk eller din kommunes eget tegningsarkiv. 

Tjek også gerne om der ligger rør/ledninger i jorden der hvor du gerne vil bygge: Tjek det på LER.dk