FAKTA: Forsikringer

Forklaret på 30 sek.

Hvad bør du forsikre dig mod?

På en byggeplads kan en del desværre gå galt. For eksempel:

  • Personskade: Håndværkere, leverandører og andre kan komme til skade.
  • Tyveri: Byggematerialer kan blive stjålet.
  • Byggeskade: For eksempel kan et nymonteret vandrør lække vand ud over andre byggematerialer.
  • Vejrskade: Storm kan rive det delvist nye tag ned. Brand eller monsterregn kan ødelægge det nye der er på vej og måske også dele af det eksisterende hus.  

Få styr på personsikkerheden

Som den der betaler for udførelsen (= bygherre) er det dit ansvar, at der er styr på sikkerhed og sundhed på byggepladsen (Jf. Bekendtgørelse om bygherrens pligter). Det ansvar kan du håndtere sådan:

  • Den byggerådgiver du hyrer til at udføre arbejdstegninger, skal indtænke arbejdsmiljø og “bygbarhed” i sit projekt. Man skal altså allerede under planlægningen tage hensyn til de mennesker der får deres gang på byggepladsen (naturligvis).
  • Den hovedentreprenør du hyrer til at bygge, kan overtage dit ansvar for sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Når du indgår aftale med hovedentreprenøren kan du derfor lade det indgå i aftalen, at ansvaret for sikkerhed og sundhed overdrages til hovedentreprenøren.

Gardering mod tyveri

Du kan med stor fordel lade det frivillige regelsæt ”AB Forbruger” indgå som en del af den byggeaftale eller entreprisekontrakt du indgår med en entreprenør. AB Forbruger regulerer en række almindelige og nyttige aftalevilkår. Blandt andet formulerer AB Forbruger, at byggematerialer leveret på byggepladsen på den ene side er bygherrens (altså din) ejendom (så de må ikke fjernes igen), og på den anden side, at ansvaret for byggematerialerne påhviler entreprenøren, lige indtil afleveringstidpunktet. Så hvis der forsvinder byggematerialer fra byggepladsen er det entreprenørens ansvar og dig uvedkommende. Det sikrer AB Forbruger.

AB Forbruger sikrer udbedring af byggeskader

Ifølge AB Forbruger er det også entreprenørens ansvar at udbedre byggeskader som måtte opstå mens der bygges. Entreprenøren skal ved afleveringstidspunktet kunne præsentere dig for det færdige resultat i den aftalte kvalitet, uanset hvor meget der måtte være gået skævt under udførelsen.

Brand- og stormskadeforsikring

Ifølge AB Forbruger (§8, stk. 2) skal du som bygherre dog tegne en ”sædvanlig brand- og stormskadeforsikring”, med entreprenørene medtaget som sikrede.

Allriskforsikring “lukker hullerne”

De fleste af de uheldige situationer der kan opstå vil allerede være omfattet af din almindelige husforsikring, af entreprenørens forsikring eller af den sædvanlige brand- og stormskadeforsikring. Men det kan vise sig, at entreprenøren ikke er tilstrækkeligt forsikret, eller at ansvaret for en skade ikke kan placeres præcist, og så kan du stadig komme i klemme. Her vil en såkaldt allrisk-forsikring være en fordel, også kaldet en entrepriseforsikring.

En entreprise-/all-risk forsikring inkluderer typisk den sædvanlige brand- og stormskadeforsikring, så du kun behøver at tegne èn forsikring: allrisk-forsikringen.

Tjek entreprenørens forsikringer

Inden du indgår aftale med en entreprenør bør du få tilsendt dokumentation for, at han har de forsikringer han skal have, primært en ansvarsforsikring og en arbejdsskadeforsikring.

For hvis en håndværker begår en fejl der er meget dyr at genoprette, uden at have den fornødne forsikring, kan firmaet går konkurs – og så står du selv med regningen (eventuelt dækket af all-risk forsikringen, men den kan have en høj selvrisiko som du så hænger på).

Kontakt dit forsikringsselskab

Inden udførelsen går i gang, bør du kontakte det forsikringsselskab hvor du har din husforsikring og drøfte sagen med dem. For det første skal forsikringsselskabet vide, at der bygges om på det hus de har forsikret, og at huset udvides med en tilbygning som forsikringen skal omfatte når den er færdig. Og for det andet kan du drøfte all-risk forsikringen (også kaldet entrepriseforsikring) med dem.